REKRUTACJA

 

ZASADY REKRUTACJI DLA UCZNIÓW KLAS I

1. Podanie do internatu uczeń  składa w formie pisemnej. 

PODANIE w wersji (pdf) do wydruku ---> kliknij PODANIE


2. Pozostałe dokumenty rekrutacyjne to: 

      * Karta o stanie zdrowia wychowanka internatu ---> kliknij TUTAJ 

      * Oświadczenia, zgody i zobowiązania wychowanka oraz rodzica ---> kliknij TUTAJ

      * Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego (na potrzeby pandemii COVID) ---> kliknij TUTAJ

      *  Zgoda na wykonanie badania kontrolnego alkomatem i użycie narkotestu  ---> kliknij TUTAJ


Powyższe dokumenty należy wydrukować, wypełnić, a następnie dostarczyć do internatu osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dokumenty te należy dostarczyć najpóźniej w dniu zakwaterowania.

Uczniowie oraz rodzice zobowiązani są do zapoznania z treścią Regulaminu korzystania z elektronicznych kart zbliżeniowych oraz Zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Internacie ZSR CKZ w Świdwinie ---> kliknij TUTAJ


3. Podanie należy złożyć w terminie do 21 lipca 2024r. 

4. O przyjęciu nie decyduje kolejność składania podań.

5. W dniu 25 lipca 2024r. do godz. 14:00  zostanie zatwierdzona lista osób przyjętych do internatu oraz lista rezerwowa. Możliwość przyjęcia do internatu z listy rezerwowej po zwolnieniu się miejsca przez ucznia z listy przyjętych.

6. Do dnia 31 lipca 2024r. do godz. 14:00 należy koniecznie potwierdzić wolę zakwaterowania w internacie. 

Wolę zakwaterowania w internacie można potwierdzić osobiście lub telefonicznie pod numerem 943650829 lub 943650822

7. Osoba przyjęta do internatu, która z różnych przyczyn rezygnuje z zamieszkania w nim, zobowiązana jest poinformować o tym fakcie kierownika internatu.

8. Odwołanie od decyzji o nie przyjęciu ucznia do internatu należy składać do dyrektora szkoły za pośrednictwem kierownika internatu w terminie 7 dni od dnia decyzji.

9. Pierwszeństwo w przyjęciu do Internatu mają uczniowie pochodzący z domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, sieroty i półsieroty, uczniowie z rodzin wielodzietnych.

10. Przy przyjęciu do internatu komisja będzie brała pod uwagę m.in. następujące informacje:

  • Odległość od miejsca zamieszkania i możliwość dojazdu do szkoły.
  • Ocenę z zachowania na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej.
  • Liczbę punktów w procesie rekrutacji do klasy pierwszej.

 

 

 ZASADY REKRUTACJI DLA UCZNIÓW KLAS II, III, IV i V

1. Podanie do internatu uczeń składa w formie pisemnej. 

 PODANIE w wersji (pdf) do wydruku ---> kliknij PODANIE

 

2. Pozostałe dokumenty rekrytacyjne to:

       Karta o stanie zdrowia wychowanka internatu ---> kliknij TUTAJ

     * Oświadczenia, zgody i zobowiązania wychowanka oraz rodzica ---> kliknij TUTAJ

     * Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego (na potrzeby pandemii COVID) - dotyczy ucznia niepełnoletniego ---> kliknij TUTAJ

     * Oświadczenie wychowanka (na potrzeby COVID) - dotyczy ucznia pełnoletniego ---> kliknij TUTAJ

     *  Zgoda na wykonanie badania kontrolnego alkomatem i użycie narkotestu  ---> kliknij TUTAJ

 

Uczniowie oraz rodzice zobowiązani są do zapoznania z treścią Regulaminu korzystania z elektronicznych kart zbliżeniowych oraz Zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Internacie ZSR CKZ w Świdwinie ---> kliknij TUTAJ


3. Podanie należy złożyć w terminie do 21 lipca 2024r. 

4. O przyjęciu nie decyduje kolejność składania podań.

5. W dniu 25 lipca 2024r. do godz. 14:00  zostanie zatwierdzona lista osób przyjętych do internatu oraz lista rezerwowa. Możliwość przyjęcia do internatu z listy rezerwowej po zwolnieniu się miejsca przez ucznia z listy przyjętych.

 

Wygenerowano w sekund: 0.08
296,476 unikalne wizyty